حضور و مراقبه
76 بازدید
ناشر: سبط البنی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8519-81-5
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
کتاب حضور ومراقبه:مخاطب این کتاب کسانی هستند که در وادی من کیستم قدم نهاده و در پی جستجوی حقیقت خویش بوده باشند, چند نکته از کتاب حضور مراقبه : • مفتاح سعادت ابدی انسان مراقبت دائمی و کشیک نفس کشیدن است . • صفای صحیفه نفس انسانی بر اثر مراقبت حاصل می شود. • آنچه اساس و سعادت آفرین است توجه تام الی الله است . • محاسبه، مراقبه می آورد، مراقبه طهارت می آورد، طهارت حضور می آورد ، حضور فتوح می آورد. • اولین مرحله سیرو سلوک واقعی آتش درون است یعنی یقظه. • هر محاسه مسبوق مراقبه ای است وهر مراقبه مسبوق مشارطه است ، اصل این سخن مسبوق به این نکته است که انسان خودش را فراموش نکرده باشد ، انسانیت انسان گم نشده باشد انسان خودش را باور کرده باشد و بتواند خویشتن را مطالعه کن،د در وادی من کیستم قدم نهاده باشد والا مشا رطه ومراقبه ومحاسبه موضوعا منتفی است . • زند گی انسان ازآن جهت که انسان است یعنی (اندیشه ، عقیده و تلاش در راه انسان شدن ) • اوصاف دوازده گانه عباد الرحمان در بخش پایانی سوره فرقان